Εταιρική Υπευθυνότητα

Περιβάλλον

Η IBS με σεβασμό προς το περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο και τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της, έχει υιοθετήσει μια σειρά δράσεων:

  • Έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο 14001
  • Συμμετέχει στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωσης
  • Στοχεύοντας στη εξοικονόμηση Α’ Υλών και Ενέργειας, το επιστημονικό προσωπικό της IBS, ολοκληρώνει τη μελέτη μείωσης βάρους των φιαλών με διατήρηση των μηχανικών ιδιοτήτων.
  • Παρακολουθεί συνεχώς όλες τις εξελίξεις στα νέα υλικά και την εφαρμογή «πράσινων τεχνολογιών».
  • Έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Εσωτερικής Ανακύκλωσης και πρόγραμμα μείωσης φυρών μέσω της βελτιστοποίησης και της διαρκούς αναδιοργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Επίσης, έχει εγκαταστήσει Σύστημα Παρακολούθησης, Καταγραφής και Διαχείρισης Ενέργειας